Chính sách hoa hồng - Bất động sản DTJ GROUP
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Đơn vị
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Tải về
Tên tài liệu: Quy định trả hoa hồng và doanh số
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Cơ chế hoa hồng Citadines Hạ Long
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Điều chỉnh cơ chế hoa hồng Citadines
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Mức hoa hồng của các sản phẩm VinPearl
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Mức hoa hồng và thưởng dự án GreenBay
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download: