QL-ML1-13

Mẫu shop: A15

Diện tích: 178,4 m2

MT trước: 7,06m

MT sau: 12,713m

QL-ML1-03

Mẫu shop: A18-M

Diện tích: 108,1 m2

Chiều rộng: 6m

Chiều dài: 18m

QL-ML1-04

Mẫu shop: A18

Diện tích: 108 m2

Chiều rộng: 6m

Chiều dài: 18m

QL-ML1-05

Mẫu shop: A19-M

Diện tích: 108 m2

Chiều rộng: 6m

Chiều dài: 18m

QL-ML1-06

Mẫu shop: A19.1

Diện tích: 108 m2

Chiều rộng: 6m

Chiều dài: 18m

SH-ML1-28

Mẫu shop: A2-M

Diện tích: 108 m2

Chiều rộng: 6m

Chiều dài: 18m