QL-ML3-23

Mẫu shop: B3

Diện tích: 146,9 m2

MT trước: 6,18m

MT sau: 10,31m

QL-ML3-17

Mẫu shop: A3.1

Diện tích: 108 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-14

Mẫu shop: A1.8-M

Diện tích: 108,1 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-13

Mẫu shop: A3.2

Diện tích: 108 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-11

Mẫu shop: A3.3

Diện tích: 108,1 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-09

Mẫu shop: A1.4

Diện tích: 108,1 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-08

Mẫu shop: A1.4-M

Diện tích: 108 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m

QL-ML3-05

Mẫu shop: A4.1

Diện tích: 133,7 m2

MT trước: 8,795m

MT sau: 5,924m

QL-ML3-04

Mẫu shop: A3.5

Diện tích: 108,1 m2

Mặt tiền: 6m

Dài: 18m