Căn cứ pháp lý – Đầu tư tại KCN Quế Võ II

Căn cứ pháp lý – Đầu tư tại KCN Quế Võ II

Căn cứ pháp lý – Đầu tư tại KCN Quế Võ II

Bài viết này bao gồm những lưu ý pháp lý liên quan tới thủ tục và quá trình đầu tư và vận hành khi thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng trong Khu công nghiệp Quế Võ II (Quế Võ, Bắc Ninh).

KCN Quế Võ II có vị trí tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Những căn cứ pháp lý và ưu đãi thuế dưới đây là những thông tin được các nhà đầu tư và các doanh nghiệp quan tâm.

Ưu đãi thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Áp dụng mức thuế suất 17% trong 10 năm đầu.
 • Bắt đầu có lợi nhuận, miễn thuế 2 năm đầu
 • Giảm 50% số thuế phải đóng trong 4 năm tiếp theo
 • Các ngành công nghệ cao với thuế suất ưu đãi 10%
Thuế nhập khẩu:
Miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định

Tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước
Miễn tiền thuê đất thô đến năm 2033

Tiền sử dụng đất (Theo quy định của UBND tỉnh)

Định nghĩa Tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 21, Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013: “21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”.

Theo quy định của nhà nước áp dụng cho KCN Phú Vinh tiền sử dụng đất được miễn toàn bộ thời gian thực hiện dự án

Trình tự, thủ tục đầu tư

Thực hiện theo quy định của Luật đầu tư năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể thủ tục đầu tư như sau:

Bước 1: Giới thiệu địa điểm, ký biên bản ghi nhớ thuê đất;
Bước 2: Quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
Bước 3: Ký HĐ thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất;
Bước 4: Lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế cơ sở; Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, viễn thông);
Bước 5: Lập thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công);
Bước 6: Cấp Giấy phép xây dựng và tổ chức khởi công công trình và triển khai xây dựng.
Bước 7: Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Đối với các Dự án sản xuất công nghiệp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh

Cơ chế Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và chính sách thuế xuất nhập khẩu

Cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và chính sách thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ Mục 55 PHỤ LỤC III DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI
ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)
thì Khu công nghiệp Quế Võ II thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, theo đó được hưởng các ưu đãi về thuế suất như sau:

 1. Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp: được áp dụng thuế suất 17% trong thời gian mười năm kể từ khi có doanh thu.
 2. Được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.
 3. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
  (Căn cứ điều 14 Nghi định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu)
 4. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.
  (Căn cứ khoản 1 điều 15 Nghi định 134/2016/ NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp luật

Thực hiện theo các quy định chung của toàn quốc, các văn bản quy định cụ thể như sau:

• Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020;
phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
• Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
• Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của bộ Tài nguyên và môi trường về việc hợp nhất các nghị định liên quan đến quản lý chất thải và phế liệu.
• Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của chính phủ về việc thoát nước và xử lý nước thải;
• Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
• Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của bộ tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại;
• Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của bộ tài nguyên và môi trường về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Quy trình đánh giá tác động môi trường

Lập hồ sơ:

Tùy quy mô dự án của nhà đầu tư tại KCN Quế Võ mà tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Thẩm quyền phê duyệt: Tùy theo quy mô và loại hình của dự án mà Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Quế Võ II sẽ do cơ quan thẩm quyền cấp Tỉnh hoặc cấp Bộ phê duyệt.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong KCN Quế Võ II sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của chính phủ.

Quy định về quản lý chất thải, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường

Các chất thải trong quá trình sản xuất kinh doanh gây tác động tới môi trường sẽ được quản lý như sau:

1.1.1. Nước thải:

Nhà đầu tư phải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quế Võ theo quy định tại khoản 4 điều 35 nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường (IDICO-QUẾ VÕ có trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận của nhà đầu tư thứ cấp). Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong nội bộ nhà máy để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn loại B phù hợp Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam trước khi đổ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, đường nước thải của nhà đầu tư phải đấu nối vào hệ thống đường nước thải tập trung của KCN. Nộp phí cho IDICO-QUẾ VÕ: phí xử lý và phí Bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp.

1.1.2. Khí thải:

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư hệ thống xử lý khí thải theo nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ hoặc QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

1.1.3. Chất thải rắn:


a) Chất thải nguy hại, rác thải công nghiệp và rác thải xây dựng:
Chủ đầu tư có trách nhiệm thu gom, quản lý và ký kết hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị được chỉ định thu gom chất thải nguy hại trong KCN QUẾ VÕ II. Việc thu gom, xử lý và quản lý tuân theo quy định tại thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
b) Các loại chất thải rắn khác:
Thực hiện theo quy định tại nghị định số 38/2015/NĐ- CP ngày 24/04/2015 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của bộ Tài nguyên và môi trường về việc hợp nhất các nghị định liên quan đến quản lý chất thải và phế liệu.
Chủ đầu tư có trách nhiệm thu gom, quản lý và thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn và phế liệu.

Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Nhà đầu tư căn cứ theo thủ tục tại mục II.1 để thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, tổ chức khởi công và tiến hành thi công, sau khi hoàn thành, việc nghiệm thu và đưa vào sử dụng sẽ do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện.

Quy hoạch xây dựng trong lô đất

Tỷ lệ cây xanh quy định tối thiểu: 13,94%

Tỷ lệ xây dựng nhà máy: Tối đa là 65%, hệ số sử dụng đất từ 0,6-1,3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *